Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

10:18 29/01/2020

Năm 2020, OGC đặt chỉ tiêu lãi sau thuế gần 142 tỷ đồng

Theo Nghị quyết HĐQT của CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC), Công ty đề ra chỉ tiêu lãi sau thuế hợp nhất đạt gần 142 tỷ đồng cho năm 2019.

Năm 2020, HĐQT của OGC đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt gần 1,290 tỷ đồng và lãi sau thuế hợp nhất đạt gần 142 tỷ đồng. So với kế hoạch của năm 2019, Công ty đang đặt chỉ tiêu tăng trưởng hơn 11% đối với tổng doanh thu, song, lợi nhuận sau thuế lại đặt mục tiêu cao gấp gần 9 lần.

Đồng thời, Công ty đặt chỉ tiêu tổng doanh thu công ty mẹ năm 2020 đạt hơn 55.4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 100.6 tỷ đồng.

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 của OGC
Nguồn: OGC

Về mặt hoạt động kinh doanh trong năm 2019, lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt gần 1,010 tỷ đồng và 51.3 tỷ đồng (trong đó, lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là hơn 21.7 tỷ đồng). Với kết quả này, Công ty đã thực hiện được 90% kế hoạch doanh thu và vượt hơn 200% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đặt ra cho năm này.

Đông Tư

FILI

  •  
  •