Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

19:45 22/10/2019

PVI báo lãi quý 3 giảm gần 30% so với cùng kỳ

Quý 3/2019, CTCP PVI (HNX: PVI) ghi nhận tổng doanh thu hơn 2,355 tỷ đồng, giảm hơn 23% so cùng kỳ. Công ty lãi ròng hơn 156 tỷ đồng, sụt giảm gần 30%.

PVI ghi nhận tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2019 ở mức 2,355 tỷ đồng, giảm hơn 23% so cùng kỳ. Trong đó, khoản thu phí bảo hiểm gốc chiếm gần 1,394 tỷ đồng, giảm 2%.

Giá vốn trong quý 3/2019 ghi nhận ở mức 1,060 tỷ đồng, giảm gần 36% so cùng kỳ. Khoản chi bồi thường bảo hiểm gốc thể hiện gần 789 tỷ đồng, giảm 10%; trong khi cùng kỳ năm trước, Công ty ghi nhận gần 880 tỷ đồng tại khoản mục này.

Công ty thu được gần 183 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm gần 35% so cùng kỳ.

Doanh thu tài chính ghi nhận 181 tỷ đồng, giảm 10% so cùng kỳ. Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng gần 65% lên gần 54 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp thể hiện hơn 107 tỷ đồng, giảm 11%.

PVI ghi nhận kết quả lãi ròng hơn 156 tỷ đồng trong quý 3, giảm gần 30% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 3/2019 của PVI
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: PVI

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty bảo hiểm này có tổng doanh thu gần 8,253 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ. Lãi ròng ghi nhận ở mức 600 tỷ đồng, tăng hơn 33% so cùng kỳ, chủ yếu nhờ kết quả khả quan trong 2 quý đầu năm 2019.

Tại cuối tháng 9, PVI ghi nhận giá trị tài sản ngắn hạn gần 20,219 tỷ đồng, tăng gần 22% so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm gần 8,160 tỷ đồng, khoản phải thu ngắn hạn chiếm gần 10,605 tỷ đồng.

Mặt khác, khoản nợ phải trả ngắn hạn tăng gần 24% lên mức 15,542 tỷ đồng. Trong đó, khoản dự phòng phải trả ngắn hạn chiếm hơn 11,765 tỷ đồng.

Duy Na

Fili

  •  
  •