Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

11:29 21/08/2019

BSR nói gì về hơn 173 tỷ đồng lãi sau thuế "bốc hơi" sau soát xét?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2019 của CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR), Công ty này ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm hơn 173 tỷ đồng so với báo cáo tự lập về mức 704 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện soát xét, doanh thu hợp nhất của Công điều chỉnh giảm về mức 50,913.9 tỷ đồng (theo báo cáo tự lập là 50,915 tỷ đồng). Thêm vào đó, giá vốn hàng bán được điều chỉnh tăng từ 49,439.6 tỷ đồng lên 49,617 tỷ đồng kéo lợi nhuận gộp của Công ty sụt giảm so với báo cáo tự lập.

Tổng chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và tài chính của Công ty tăng nhẹ từ mức 780.5 tỷ đồng lên hơn 784 tỷ đồng.

Lãi sau thuế hợp nhất nửa đầu 2019 của BSR giảm hơn 173.4 tỷ đồng sau soát xét. Nguồn: BSR

Theo giải trình từ BSR, chênh lệch lợi nhuận trước sau soát xét này là vì trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty sau soát xét tăng gần 120 tỷ đồng so với báo cáo tự lập do giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho (dầu thô, sản phẩm) tại thời điểm lập báo cáo soát xét thấp hơn so với thời điểm lập báo cáo trước soát xét.

Bên cạnh đó, một số khoản chi phí của tháng 6/2017 nhưng Công ty nhận được hồ sơ trễ sau ngày chốt số liệu báo cáo trước soát xét dẫn đến ghi nhận thiếu chi phí. Các khoản chi phí này đã được ghi nhận bổ sung khi lập báo cáo soát xét.

Giả trình về ý kiến ngoại trừ

Ngoài điều chỉnh doanh thu, báo cáo soát xét bán niên 2019 của BSR nhận ý kiến ngoại trừ về việc xác định giá trị tổn thất của khoản đầu tư vào CTCP Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR - BF) tương đương với giá trị dự phòng đầu tư tài chính dài hạn vào BSR - BF đã trích lập tại ngày 30/06/2018 và quyết định sử dụng toàn bộ giá trị khoản dự phòng đã trích lập để bù đắp tổn thất tại thời điểm chuyển thành công ty cổ phần với số tiền khoảng 536 tỷ đồng. Theo đơn vị kiểm toán, giá trị tổng thất của khoản đầu tư vào BSR - BF tại ngày 30/06/2018 có thể thay đổi tùy thuộc vào sự phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền và theo đó, khoản mục “phải trả ngắn hạn khác” và khoản mục “chênh lệch đánh giá lại tài sản” trên bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên tại ngày 30/06/2019 và tại ngày 31/12/2018 có thể bị thay đổi tương ứng. Phía kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không vì không có bằng chứng soát xét thích hợp về giá trị tổn thất của khoản đầu tư vào BSR - BF.

Giải trình về việc kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ về giá trị tổn thất của khoản đầu tư vào BSR - BF, BSR cho biết, Công ty xác định khoản tổn thất đầu tư tài chính vào BSR - BF theo số dư lũy kế trên báo cáo tài chính của công ty này tương ứng với tỷ lệ góp vốn của BSR nên toàn bộ khoản dự phòng này được sử dụng để bù đắp tổn thất.

Tại ngày lập báo cáo tài chính tháng 6/2019, các cơ quan có thẩm quyền chưa có quyết định, phê duyệt về việc quyết toán cổ phần hóa tại BSR. Vì vậy, theo ý kiến kiểm toán, kiểm toán khong thể thu thập được đầy đủ các bằng chứng soát xét thích hợp về giá trị tổng thất của khoản đầu tư BSR - BF.

Yến Chi

FILI

  •  
  •