Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

10:42 13/06/2018

Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến trên BCTC 2017, cổ phiếu S96 tiếp tục bị hạn chế giao dịch

Theo thông tin công bố gần đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nộ đã thay đổi lý do hạn chế giao dịch trên sàn UPCoM đối với cổ phiếu của CTCP Sông Đà (S96).

Cụ thể, lý do hạn chế giao dịch mới là tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Theo đó, kiểm toán viên từ chối đưa ra ý kiến về tính hiện hữu và đầy đủ của khoản mục tiền mặt, hàng tồn kho, tài sản cố định cũng như công nợ phải thu, phải trả trên Bảng Cân đối kế toán 31/12/2017 của S96. Mặt khác, theo thuyết minh, số dư khoản mục chi phí phải trả tại ngày 31/12/2017 chủ yếu là các khoản chi phí trích trước tương ứng với doanh thu đã ghi nhận của một số công trình đã phát sinh nhiều năm và chưa được hoàn chứng từ. Do vậy, kiểm toán viên cũng từ chối đưa ra ý kiến về khoản mục này. Ngoài ra, kiểm toán viên từ chối đưa ra ý kiến về việc ghi nhận giá vốn năm 2017 của Công ty vì không thu thập được các chứng từ liên quan.

Năm 2017, S96 không ghi nhận doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ nhưng ghi nhận giá vốn tới hơn 1.5 tỷ đồng. Tuy vậy, nhờ khoản thu nhập khác 2 tỷ đồng, Công ty mới thoát cảnh thua lỗ với con số lãi sau thuế đạt 320 triệu đồng. Sau nhiều năm thua lỗ, tính tới cuối năm 2017, Công ty đang ôm khoản lỗ lũy kế tới gần 69 tỷ đồng, vượt quá vốn chủ sở hữu.

Trên sàn UPCoM, cổ phiếu S96 đang ở mức giá bèo 700 đồng/cp với khối lượng giao dịch chỉ đạt bình quân hơn 6,000 cp/phiên.

Diến biến giá S96 trong năm qua

Trước đó, cổ phiếu của Công ty cũng bị liệt vào diện hạn chế giao dịch vì kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến trên báo cáo tài chính 2016 và nhất là vì chậm công bố thông tin quá 45 ngày.

Tài liệu đính kèm:
1.S96_2018.6.12_e3b6bfd_608tb_20180612_1.PDF

Yến Chi

FILI

  •  
  •