Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

09:15 16/04/2018

Masan Consumer: Kế hoạch 2018 lãi tối đa 3,400 tỷ, cổ tức 45% tiền mặt, thưởng cp và ESOP

Năm 2018, CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, UPCoM: MCH) đặt mục tiêu doanh thu thuần 17,000 - 18,500 tỷ đồng, tăng trưởng từ 29-40% so thực hiện năm 2017. Lợi nhuận sau thuế 3,100 - 3,400 tỷ đồng, cũng tăng cao từ 45-59% so năm trước.

 

Năm 2017, MCH thực hiện được 13,213 tỷ đồng doanh thu thuần và 2,132 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đó, MCH chia cổ tức năm 2017 và tạm ứng 2018 với tỷ lệ 45% bằng tiền mặt trong vòng 6 tháng tới. HĐQT MCH cũng xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc trả cổ tức năm 2018 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền... 

MCH cũng dự kiến phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 100:15. Số lượng phát hành tối đa 15% tổng số cổ phần đang lưu hành vào thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chia cổ phiếu thưởng.

Ngoài ra, MCH cũng sẽ phát hành tối đa 1% cổ phiếu ESOP với giá 10,000 đồng/cp cho cán bộ quản lý, người lao động mà HĐQT nhận thấy có khả năng đóng góp, tạo giá trị vượt trội và lâu dài cho Công ty, các công ty con, thành viên và liên kết.

Thái Hương

Fili

  •  
  •