Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

08:47 13/09/2017

TLG: Phát hành 750,000 cp ESOP giá 30,000 đồng/cp, bằng 30% thị giá

Theo kết quả kiểm phiếu ngày 12/09, ĐHĐCĐ CTCP Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP với tỷ lệ tán thành 79.23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo đó, TLG sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP cho các đối tượng là Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý chủ chốt theo danh sách được HĐQT phê duyệt. Khối lượng phát hành dự kiến là 750,000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 1.51% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Thời gian thực hiện vào quý 4/2017, giá phát hành là 30,000 đồng/cổ phiếu trong khi thị giá cổ phiếu TLG tại ngày 13/09/2017 là 100,900 đồng/cổ phiếu, tức chỉ bằng 30% thị giá. Toàn bộ lượng tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động./.

Tài liệu đính kèm:
20170912_20170912 - TLG - NQ va BB kiem phieu lay y kien cd bang van ban.pdf
  •  
  •