Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

Giải thích thuật ngữ

1. VNX là Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam.

2. Hệ thống giao dịch của VNX (sau đây gọi tắt là hệ thống giao dịch) là hệ thống công nghệ thông tin dùng cho hoạt động giao dịch hàng hoá tại VNX. VNX, các thành viên và khách hàng sử dụng hệ thống giao dịch này để thực hiện và kiểm soát giao dịch hàng hoá theo quy định.

3. Thành viên kinh doanh là các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên kinh doanh theo quy định của VNX và được VNX công nhận làm thành viên kinh doanh. Thành viên kinh doanh được phép ký nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhiều thành viên môi giới tại một giai đoạn.

4. Thành viên môi giới là các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên môi giới theo quy định của VNX và được VNX công nhận làm thành viên môi giới. Thành viên môi giới chỉ được phép hợp tác kinh doanh giao dịch hàng hoá với một thành viên kinh doanh tại một giai đoạn.

5. Ngân hàng thanh toán là ngân hàng thương mại được VNX lựa chọn để thành viên kinh doanh, thành viên môi giới mở tài khoản tiền gửi khi giao dịch hàng hoá.

6. Hợp đồng giao ngay (spot contract) là hợp đồng mà giá cả gọi là giá giao ngay (giá cả của hàng hóa được mua bán trên thị trường ngay tại thời điểm này), nghĩa là việc giao hàng và thanh toán có thể diễn ra trong vòng ít ngày kể từ khi hợp đồng được ký kết.

7. Hợp đồng kỳ hạn (forward contract) là thỏa thuận, theo đó bên bán cam kết giao và bên mua cam kết nhận hàng hoá tại một thời điểm trong tương lai theo hợp đồng.

8. Hợp đồng tương lai (future contract) là hợp đồng được tiêu chuẩn hóa, chỉ có giá là được thỏa thuận, mỗi hợp đồng đều được quy định một số lượng hàng hóa nhất định (gọi là contract size), ngày giao hàng và nơi giao hàng được ấn định cụ thể trên thị trường, không có sự đàm phán giữa hai bên tham gia vào hợp đồng.

9. Tài khoản giao dịch hàng hoá là tài khoản khách hàng mở tại thành viên kinh doanh hoặc thành viên môi giới để thực hiện giao dịch.

10. Tài khoản thanh toán giao dịch hàng hoá là tài khoản chuyên dụng của thành viên kinh doanh mở tại một hay nhiều ngân hàng thanh toán để nhận tiền ký quỹ và thanh toán giao dịch của khách hàng. Tài khoản này phải được công bố tại trụ sở và website của thành viên kinh doanh và thành viên môi giới.

11. Mức ký quỹ ban đầu là số tiền ký quỹ tối thiểu mà khách hàng phải có trên tài khoản giao dịch hàng hóa theo quy định của VNX trước khi thực hiện giao dịch mở vị thế như sau:
Mức ký quỹ ban đầu = Mức ký quỹ mỗi lô x Số lô giao dịch mở vị thế

12. Mức ký quỹ duy trì là số tiền ký quỹ tối thiểu mà khách hàng phải có trên tài khoản giao dịch hàng hóa theo quy định của VNX để duy trì một hoặc nhiều vị thế mở.

13. Mức xử lý là khi số tiền ký quỹ còn lại trên tài khoản giao dịch hàng hóa bằng hoặc thấp hơn so với cảnh báo xử lý của VNX cần để duy trì một hoặc nhiều vị thế mở.

14. Mức ký quỹ giao nhận hàng hoá vật chất là số tiền ký quỹ tối thiểu mà khách hàng phải có trên tài khoản giao dịch hàng hóa theo quy định của VNX khi có ý định giao nhận hàng hoá vật chất.

15. Số dư ký quỹ khả dụng ròng là số tiền ký quỹ của thành viên kinh doanh hoặc khách hàng chưa bị phong tỏa và còn có thể giao dịch.

16. Ngày đặt lệnh là ngày lệnh của khách hàng được các thành viên tiếp nhận.

17. Ngày giao dịch là ngày lệnh được khớp giá trên hệ thống giao dịch. Ngày giao dịch có thể trùng hoặc sau ngày đặt lệnh.

18. Ngày thông báo đầu tiên là ngày đầu tiên khách hàng mua bán thông qua thành viên nơi mở tài khoản giao dịch hàng hóa báo cho VNX ý định giao nhận hàng vật chất theo quy định.

19. Ngày giao dịch cuối cùng là ngày kết thúc giao dịch một hợp đồng tương lai.

20. Tháng đến hạn là tháng mà hợp đồng tương lai được thanh toán bằng cách giao nhận hàng hoá vật chất hoặc thanh toán bằng tiền theo quy định.
Hàng hoá giao dịch

• Cà phê
• Cao su
• Thép
Các hàng hóa giao dịch theo hình thức hợp đồng giao ngay, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai và các công cụ tài chính phái sinh khác
Các giao dịch hàng hóa trên hệ thống giao dịch được thực hiện thông qua thành viên. Hệ thống giao dịch của VNX chỉ nhận lệnh từ thành viên thông qua hệ thống giao dịch này.

Hướng dẫn chi tiết

  •  
  •