Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

1. Khi khách hàng đặt lệnh mở vị thế mua hoặc bán thì VNX sẽ phong tỏa ngay số tiền bằng mức ký quỹ ban đầu trên tài khoản giao dịch hàng hóa của khách hàng.
2. Khi khách hàng đóng vị thế (hoặc bị đóng vị thế bắt buộc theo Quy chế giao dịch của VNX) thì VNX thanh toán ngay số tiền vào tài khoản giao dịch hàng hóa của khách hàng như sau:

Số tiền được thanh toán = (Giá đóng vị thế x Số lô khớp lệnh) - (Giá bình quân mở vị thế x Số lô khớp lệnh) + Số tiền đang ký quỹ của hợp đồng đóng vị thế

3. Đến cuối phiên thì VNX sẽ thu phí giao dịch mua bán, thuế (nếu có),… trên tài khoản giao dịch hàng hóa của khách hàng theo quy định của VNX và pháp luật.
4. Định kỳ ngày mùng 10 hàng tháng (hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu ngày mùng 10 là ngày nghỉ theo quy định), VNX sẽ chuyển khoản vào tài khoản tiền gửi thanh toán của thành viên kinh doanh phần phí giao dịch, phí thanh toán bù trừ (nếu có),… được hưởng theo quy định của VNX. Thành viên kinh doanh thanh toán lại phần phí giao dịch,… cho thành viên môi giới theo thỏa thuận giữa hai bên.

Thanh toán bù trừ

1. Căn cứ vào giá thanh toán cuối phiên, VNX sẽ tính toán nghĩa vụ thanh toán ròng của các thành viên kinh doanh (bao gồm thành viên môi giới hợp tác).
2. VNX sẽ điều chỉnh tăng ngay giới hạn vị thế mở tương đương với số tiền thanh toán ròng được nhận cho thành viên kinh doanh liên quan. Sau khi nhận được tiền từ thành viên kinh doanh có nghĩa vụ thanh toán ròng, VNX sẽ cập nhật lại giới hạn vị thế mở.
3. Nếu số dư ký quỹ khả dụng ròng của thành viên kinh doanh bằng hoặc cao hơn nghĩa vụ thanh toán ròng, thì thành viên kinh doanh này không cần phải chuyển tiếp cho VNX số tiền nghĩa vụ thanh toán ròng, thay vào đó VNX sẽ điều chỉnh giảm ngay giới hạn vị thế mở cho thành viên kinh doanh đó tương đương với nghĩa vụ thanh toán ròng.
4. Nếu số dư ký quỹ khả dụng ròng của thành viên kinh doanh nhỏ hơn nghĩa vụ thanh toán ròng, thì chậm nhất ngày làm việc tiếp theo, thành viên kinh doanh này phải chuyển tiếp cho VNX tối thiểu số tiền chênh lệch giữa nghĩa vụ thanh toán ròng và tiền đang ký quỹ. VNX sẽ điều chỉnh giảm ngay giới hạn vị thế mở cho thành viên kinh doanh đó tương đương với nghĩa vụ thanh toán ròng cho tới khi VNX nhận được tiền chênh lệch.

  •  
  •