Hà Nội

 

Singapore

 

Tokyo

 

New York

 

London

1. Hệ thống giao dịch thực hiện so khớp các lệnh mua và lệnh bán hàng hóa theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên về giá và thời gian, cụ thể như sau: a. Ưu tiên về giá:
- Lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước;
- Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.
b. Ưu tiên về thời gian: Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước. 7
2. Đối với lệnh thị trường (Lệnh MP):
a. Khi được nhập vào hệ thống giao dịch, lệnh thị trường mua sẽ được thực hiện ngay tại mức giá bán thấp nhất và lệnh thị trường bán sẽ thực hiện ngay tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.
b. Nếu khối lượng đặt lệnh vẫn còn nhưng không thể so khớp tiếp tục do khối lượng của bên đối ứng đã hết, lệnh thị trường sẽ lập tức bị hủy trên hệ thống giao dịch.

Xác lập và hủy bỏ giao dịch

1. Giao dịch hàng hóa được xác lập khi hệ thống giao dịch thực hiện khớp lệnh mua và lệnh bán theo phương thức khớp lệnh hoặc ghi nhận giao dịch theo phương thức thỏa thuận, ngoại trừ có quy định khác do VNX ban hành. Bên mua và bên bán có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với giao dịch hàng hóa đã được xác lập.
2. Trong trường hợp giao dịch đã được xác lập ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các khách hàng hoặc toàn bộ giao dịch trên thị trường, VNX có thể hủy bỏ giao dịch trên.

Đơn vị giao dịch

1. Đơn vị giao dịch là lô được quy định theo từng hợp đồng tương lai.
2. Không quy định đơn vị giao dịch đối với hợp đồng kỳ hạn và giao ngay.
3. VNX sẽ quyết định thay đổi đơn vị giao dịch khi cần thiết.

Đơn vị yết giá

1. Đơn vị yết giá quy định đối với hợp đồng tương lai là VND/tấn.
2. Không quy định đơn vị yết giá đối với hợp đồng kỳ hạn và giao ngay.

Bước nhảy giá và bước nhảy khối lượng

1. Bước nhảy giá và bước nhảy khối lượng quy định theo đặc tả hợp đồng tương lai.
2. Không quy định bước nhảy giá và bước nhảy khối lượng đối với hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng giao ngay.

Vị thế giao dịch

1. Vị thế giao dịch được xác lập khi thành viên hoặc khách hàng thực hiện một hay nhiều giao dịch mua/bán với một hay nhiều loại hàng hóa khác nhau hoặc kỳ hạn khác nhau tại VNX. Vị thế giao dịch bao gồm vị thế giao dịch mua và vị thế giao dịch bán.
2. Vị thế mở là vị thế giao dịch mua nhưng chưa bán lại hoặc vị thế giao dịch bán nhưng chưa mua lại. Các vị thế này có thể dẫn đến tổn thất hoặc lợi nhuận nhiều mức độ cho các thành viên hoặc khách hàng là chủ thể của các vị thế mở đó. VNX sẽ thiết lập và cập nhật giới hạn vị thế mở cho các thành viên kinh doanh và/hoặc từng khách hàng (nếu xét thấy cần thiết) theo công thức sau:

Giới hạn vị thế mở = Số dư ký quỹ khả dụng ròng ÷ Mức ký quỹ mỗi lô

3. Vị thế đóng là các vị thế mua đã bán lại hoặc các vị thế bán đã mua lại. Các vị thế này có sự tổn thất hoặc lợi nhuận được xác định và không còn gây ra các tổn thất khác cho chủ thể.
4. Các vị thế giao dịch chỉ được xem đã được đóng lại khi các vị thế giao dịch đối ứng với vị thế giao dịch mở có cùng loại hàng hóa, khối lượng, kỳ hạn và thị trường. Vị thế giao dịch mở và các vị thế giao dịch đối ứng có thể có ngày giao dịch khác nhau.
5. Thành viên và khách hàng đang có vị thế giao dịch mở có trách nhiệm phải tự chịu các sự tổn thất, thiệt hại hoặc được hưởng lợi ích từ các vị thế giao dịch mở đó.
6. Thành viên hoặc khách hàng có thể có nhiều vị thế giao dịch mở trong cùng thời điểm nhưng tổng giá trị hoặc khối lượng các vị thế không được vượt quá hạn mức giao dịch của thành viên hay khách hàng do VNX công bố theo từng thời kỳ.

Tất toán hợp đồng

Tất cả các hợp đồng phải tất toán chậm nhất vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng hợp đồng bằng cách đóng các vị thế mở hoặc giao nhận hàng hoá vật chất hoặc thanh toán bằng tiền theo quy định của VNX.

Đóng vị thế bắt buộc

1. VNX có quyền yêu cầu các thành viên hoặc khách hàng và các thành viên có quyền yêu cầu khách hàng thực hiện đóng các vị thế mở trong các trường hợp sau:
a. Tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng hợp đồng mà trước đó khách hàng không có thông báo ý định giao nhận hàng vật chất.
b. Thành viên hoặc khách hàng không đảm bảo duy trì ký quỹ theo quy định của VNX.
c. Số hợp đồng đang còn hiệu lực vượt quá giới hạn vị thế quy định.
d. Các thành viên hoặc khách hàng vi phạm các quy định giao dịch của VNX và pháp luật.
e. Đóng vị thế bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Đóng vị thế bắt buộc là nghĩa vụ của khách hàng và các thành viên liên quan và phải thực hiện sớm nhất khi có thể. Nếu khách hàng và thành viên không thực hiện đầy đủ và kịp thời việc đóng vị thế bắt buộc, có thể dẫn đến tổn thất cho khách hàng và thành viên.
3. VNX tiến hành đóng vị thế bắt buộc khi cần thiết để tuân thủ quy định giao dịch và ổn định cho thị trường nếu khách hàng và thành viên không thực hiện đầy đủ và kịp thời, đồng thời sẽ có các hình thức xử lý vi phạm thích hợp. Trong trường hợp đã đóng vị thế mà khoản thiệt hại vẫn không đủ bù đắp, khách hàng và thành viên phải tiếp tục thanh toán cho bên bị thiệt hại.
4. Các bên thực hiện đóng vị thế bắt buộc phải áp dụng giá có thể thực hiện tốt nhất trên thị trường vào thời điểm đó.
5. Các bên bị đóng vị thế bắt buộc sẽ không được mở vị thế mới trước khi đáp ứng đầy đủ các quy định của VNX.

Sửa, huỷ lệnh giao dịch

1. Việc sửa lệnh, hủy lệnh giao dịch chỉ có hiệu lực đối với lệnh gốc chưa được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh gốc chưa được thực hiện.
2. Khách hàng được phép sửa giá, hủy lệnh trong thời gian giao dịch. Thứ tự ưu tiên của lệnh sau khi sửa được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống giao dịch.
3. Thành viên, khách hàng phải tuân thủ quy trình sửa, hủy lệnh do VNX ban hành.

Nguyên tắc nộp tiền ký quỹ giao dịch và thanh toán mua hàng

1. Khách hàng nộp tiền ký quỹ giao dịch và thanh toán mua hàng chẵn theo đơn vị ngàn đồng và không được hưởng lãi.
2. Trước mỗi phiên giao dịch, VNX sẽ công bố trên website của VNX các mức ký quỹ ban đầu, mức ký quỹ duy trì, mức xử lý, mức ký quỹ giao nhận hàng hoá vật chất để khách hàng và các thành viên căn cứ thực hiện giao dịch.
3. Khi số dư tài khoản giao dịch hàng hóa bằng hoặc nhỏ mức ký quỹ duy trì thì khách hàng phải nộp bổ sung tiền ký quỹ giao dịch chậm nhất vào ngày làm việc tiếp theo.
4. Kể từ ngày thông báo đầu tiên thì khách hàng phải duy trì mức ký quỹ giao nhận hàng hoá vật chất.
5. Căn cứ vào giá thanh toán của phiên giao dịch cuối cùng tại ngày giao dịch cuối cùng, khách hàng nhận hàng vật chất phải thanh toán 100% giá trị hợp đồng chậm nhất vào ngày làm việc tiếp theo.

Quy trình nộp tiền ký quỹ giao dịch và thanh toán mua hàng

1. Khách hàng nộp hoặc chuyển khoản tiền ký quỹ giao dịch và thanh toán mua hàng vào tài khoản thanh toán giao dịch hàng hoá của thành viên kinh doanh liên quan.
2. Chậm nhất ngày làm việc tiếp theo (ngày T+1), thành viên kinh doanh (hoặc uỷ quyền cho ngân hàng thanh toán) nhập dữ liệu tiền ký quỹ giao dịch và thanh toán mua hàng của khách hàng vào hệ thống phần mềm giao dịch của VNX.
3. Thành viên kinh doanh chuyển khoản cho VNX và tồn quỹ tại ngân hàng tiền ký quỹ giao dịch của khách hàng theo quy định đối với mỗi thành viên. Căn cứ vào số tiền ký quỹ giao dịch của khách hàng mà thành viên kinh doanh chuyển khoản, VNX thiết lập hàng ngày hạn mức vị thế mở chung cho thành viên kinh doanh đó (bao gồm thành viên môi giới hợp tác).

Nguyên tắc rút tiền ký quỹ giao dịch, tiền lãi và tiền bán hàng

1. Khách hàng rút tiền ký quỹ giao dịch, tiền lãi và tiền bán hàng chẵn theo đơn vị ngàn đồng.
2. Khách hàng được rút tiền ký quỹ giao dịch trên mức ký quỹ theo quy định, khi đóng hoặc có lãi vị thế cuối ngày, người bán sau khi hoàn tất việc chuyển hàng vào kho do VNX chỉ định, và khi tất toán tài khoản giao dịch hàng hoá (nếu còn tiền).
3. Căn cứ vào giá thanh toán của phiên giao dịch cuối cùng tại ngày giao dịch cuối cùng, khách hàng giao hàng vật chất được nhận 100% giá trị hợp đồng chậm nhất vào ngày làm việc tiếp theo.

Quy trình rút tiền ký quỹ giao dịch, tiền lãi và tiền bán hàng

1. Khách hàng làm thủ tục yêu cầu rút tiền tại thành viên kinh doanh, thành viên môi giới hợp tác nơi mở tài khoản giao dịch hàng hoá trong các ngày làm việc (ngày T). Thành viên kinh doanh, thành viên môi giới hợp tác tự kiểm tra thông tin và cập nhật việc rút tiền vào hệ thống phần mềm giao dịch của VNX ngay khi phát sinh. Thành viên kinh doanh lập danh sách tổng hợp (có chữ ký và đóng dấu hợp lệ) các yêu cầu rút tiền của khách hàng của thành viên kinh doanh và của thành viên môi giới hợp tác, sau đó fax và scan để gửi e-mail cho VNX trước 15 giờ cùng ngày, đồng thời gửi chuyển phát nhanh 02 (hai) bản cho VNX.
2. VNX sẽ kiểm tra các điều kiện hợp lệ sau khi nhận được một danh sách tổng hợp của thành viên kinh doanh. Nếu hợp lệ thì VNX điều chỉnh giảm ngay hạn mức vị thế mở chung cho thành viên kinh doanh đó (bao gồm thành viên môi giới hợp tác) và chuyển khoản số tiền yêu cầu vào tài khoản tiền gửi thanh toán của thành viên kinh doanh chậm nhất ngày làm việc tiếp theo (ngày T+1); nếu không hợp lệ thì VNX sẽ thông báo cho thành viên kinh doanh điều chỉnh.
3. Sau khi nhận được tiền từ VNX, thành viên kinh doanh trả tiền cho khách hàng của mình và chuyển khoản vào tài khoản tiền gửi thanh toán của thành viên môi giới hợp tác chậm nhất ngày làm việc tiếp theo (ngày T+2).
4. Sau khi nhận được tiền từ thành viên kinh doanh, thành viên môi giới trả tiền cho khách hàng của mình chậm nhất ngày làm việc tiếp theo (ngày T+3).

  •  
  •